ترکيه دستگيری مردی را که به گفته پليس فرد بسيار مهمی در طرح ريزی بمب گذاری های مرگبار در ماه نوامبر بود، اعلام کرده است. هويت مظنون رسما فاش نشده است، اما فرماندار استانبول گفت او رهبری يک گروه ترک را که به نظر مقامات امنيتی با شبکه تروريستی القاعده ارتباط دارد، بر عهده داشت.

در حملاتی که عليه دو کنيسه يهوديان، شعبه يک بانک بريتانيائی و کنسولگری بر يتانيا در استانبول صورت گرفت، بيش از ۶۰ تن جانسپردند و تاکنون دهها مظنون در ارتباط با آن دستگير شده اند.

K