بنا به گزارش يک روزنامه آمريکايی بازپرسان پاکستانی به اين نتيجه رسيده اند که دو دانشمند برجسته اتمی کشور از يک شبکه واسطه ای که در بازار سياه فعاليت می کنند، برای انتقال تکنولوژی اتمی به ايران و ليبی استفاده کرده اند.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام های اطلاعاتی برجسته پاکستانی که نامشان فاش نشده است، می نويسد: اين دو دانشمند—عبدالقدير خان و محمد فاروق— کمک ها را هم به صورت مستقيم و هم با استفاده از بازار سياه مستقر در امارات عربی دوبی به ايران و ليبی ارائه داده اند.

دکتر خان، پدر بمب اتمی پاکستان شمرده می شود.

روز سه شنبه، يک سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت: هفت مرد، از جمله دکتر خان، به دليل اتهام فروش تکنولوژی سلاح های اتمی تحت باز جوئی های شديد هستند.

R