دکتر اکبر اعتماد، رئيس اداره انرژی اتمی جمهوری اسلامی ايران، شب پيش در مورد جريان فعاليتهای هسته ای ايران در کنفرانسی شرکت داشت. پس از انجام اين کنفرانس خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در فرانسه با ايشان گفتگويی انجام داده است که در اينجا می شنويد.