دکتر عليرضا نوری زاده، تحليل گر مسايل سياسی و روزنامه نگار مقيم لندن، در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی مسئله تناقص در گفتهای مقامات دولت آقای خاتمی در مورد برگزاری انتخابات و همچنين ادامه تحصن ها و شکاف در جبهه دوم خرداد را مورد بررسی قرار می دهد.