در يک حمله ظاهرا انتحاری در نزديکی کابل، پايتخت افغانستان، يک صلحبان کانادائی جانسپرد و دست کم سه نفر ديگر مجروح شدند.

به گفته مقامات پليس افغان، در اين حادثه حداقل ٨ غير نظامی، که اکثرا رهگذر بودند نيز آسيب رسيد.

حمله در نخستين ساعات بامداد سه شنبه در حومه کابل، در نزديکی پايگاهی که واحد کانادائی عضو نيروی بين المللی کمک امنيتی از آن استفاده می کند، روی داد.

بيانيه نيروی امنيتی حاکی است که يک غير نظامی نيز در محل کشته شد و ممکن است او بمب اندازی که موجب انفجار شد باشد. يک مقام پليس افغانستان گفت هنگام وقوع حمله، کانادائی ها سوار بر يک اتومبيل گشت بودند.

R