سازمان بين المللی انرژی اتمی ميگويد در حال مذاکره با ايران بر سر تعريف تعليق فعّاليت های غنی سازی اورانيوم آن کشور است و اين در حالی است که تهران در سال ميلادی اخير پس از فشار بين المللی انجام اين کار را پذيرفت.

به گزارش ملانی سولی، خبرنگار صدای آمريکا از شهر وين، سازمان بين المللی انرژی اتمی از تهران ميخواهد فعّاليت های بيشتری را در پيوند با غنی سازی اورانيوم که ميتواند برای ساخت تسليحات هسته ای مورد استفاده قرار گيرد بحال تعليق درآورد. يک قطع نامه هيئت مديره سازمان بين المللی انرژی اتمی که در سال ميلادی پيش تصويب شد ميگويد که فعّاليت های غنی سازی اورانيوم ِ ايران مايه نگرانی شديد است و تعليق اين کار اهميت خطير دارد.

سازمان بين المللی انرژی اتمی ميگويد که بازرسانش در ايران در حال نظارت بر تأسيساتی بزرگ در نطنز هستند که وجودش تا سال اخير از ديد اين سازمان پنهان نگاهداشته شده بود. بازرسان ميگويند که ايران سانتريفوژها يا تأسيسات گريز از مرکز جديدی در نطنز تعبيه نکرده است ولی به مونتاژ و عمل بنا به قراردادهايش ادامه ميدهد. تکنولوژی يا فنّ سانتريفوژ ميتواند هم برای تخليص اورانيوم برای مقَاصد صلح آميز و هم برای ساخت بمب بکار رود.

لوُتار وِدِکيند، سخنگوی سازمان بين المللی انرژی اتمی، ميگويد که ايرانيها در تابستان گذشته حيطه کار تأسيسات نطنز را فاش ساختند. وی می گويد: «آنها به ما اطّلاع دادند که بيش از ۱۰۰ از حدود ۱ هزار لوله سانتريفوژ مورد نظر از پيش در نيروگاه نطنز تعبيه شده بود. طرح کلّی اين بود که ۵۰ هزار از اين سانتريفوژها در دست باشد.»

دانشمندان ميگويند که برای غنی ساختن اورانيوم به منظور ساخت تسليحات چندين هزار سانتريفوژ لازم است. واشنگتن ميگويد که برنامه هسته ای پيشرفته ايران که به مدّت تقريباً ۲ دهه از ديد سازمان بين المللی انرژی اتمی مخفی داشته شده بود مورد استفاده ملموس و منطقی برای مقاصد غيرنظامی ندارد. ولی تهران اصرار می ورزد که برنامه غنی سازی اورانيومش تنها و تنها برای توليد برق برای جمعيت رو به ازدياد کشور است.

در اينحال، محمّد البرادعی ـ رئيس سازمان بين المللی انرژی اتمی ـ ميگويد که هم ايران و هم ليبی فنّ آوری هسته ای را در بازار سياه جهانی خريداری کردند. وی اين شبکه جهانی پيشرفته را شبکه ای هوشمند و عالی توصيف کرده و داد و ستد در زمينه موادّ هسته ای غيرقانونی را به جرايم سازمان داده شده يا مافيامانند تشبيه کرده است.

آقای البرادعی در مصاحبه يی با مجلّه آلمانی اشپيگل گفت از آن بيم دارد که ممکن است دست ديکتاتوُرها يا تروُريست ها به تسليحات هسته ای برسد. قرار است رئيس سازمان بين المللی انرژی اتمی گزارشی پيرامون کار بازرسان خود در ايران و ليبی تهيه کرده و آن را در ميانه ماه فوريه به هيئت سازمان ارائه دهد.

M