شب گذشته، در مراسم اهدای جوايز گلدن گلوب، جايزه منتقدين خارجی فيلم در هاليوود برای اولين بار هم در تاريخ اين مراسم و هم در تاريخ افغانستان به يک فيلم محصول افغانستان، بنام «اوسامه» داده شد. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از نيويورک در اين زمينه گزارشی فرستاده است. به اين گزارش توجه کنيد.