انتظار می رود آتال بيهاری واچپائی نخست وزير هند با رهبران جدائی خواه کشمير ملاقات کند. اين ديدار به درخواست جدائی خواهان در دهلی نو و يک روز پس از آن انجام می گيرد که جدائی طلبان مسلمان و مقامات هند برای نخستين بار از زمان آغاز شورش در منطقه کشمير در سال ۱۹۸۹ به گفت و گو نشستند.

يک رهبر کنفرانس حريت، يک سازمان چتری که گره های جدائی خواه و مسلمان افراطی کشمير را در بر می گيرد، می گويد اميدوار است ملاقات با نخست وزير از رد و بدل کردن تعارف فراتر رود.

S