تهديدهای معلمان ايرانی برای اعتصاب به خاطر عدم پرداخت مطالبات و رفع مشكل صنفی به اجرا درآمده و از روز 17 ژانويه، تعدادی از مدارس در استانهای تهران، اصفهان و يزد به تعطيلی كشيده شدهاند.

به نوشته سايت بازتاب ، معلمان ده مدرسه در مناطق 2، 4، 6، 12، 15 و 18 شهر تهران، بر سر كلاس حاضر نشده اند. همچنين آموزگاران 21 مدرسه در شهر يزد و 260 مدرسه در استان اصفهان نيز در اقدامی مشابه از حضور در كلاسهای درس امتناع ورزيده اند.