يکی از سياستمداران ارشد چين، طرح تايوان را برای برگزاری همه پرسی در باره مناسبات با چين محکوم کرده است. به گزارش خبر گزاری شين ُهوا، تانگ خيا کوان، روز دوشنبه گفت چنين رفراندومی بر دشمنی و ستيز دامن خواهد زد و روابط بين پکن و تايپه را به سوی نقطه ای خطرناک سوق خواهد داد.

در اين ميان، وزارت امور خارجه چين اعلام کرد رئيس جمهوری اميد وار است هنگام سفر به پاريس در هفته آينده، فرانسه را به مخالفت با همه پرسی متقاعد سازد. فرانسه در دهه ٩٠ تعدادی کشتی و هواپيمای جنگنده به تايوان تحويل داد. چين، تايوان را يک استان گردنکش می نامد و می خواهد دوباره به سرزمين اصلی چين به پيوندد.

S