در اعتراض به پيشنهاد دولت فرانسه برای ممنوع ساختن استفاده از روسری در مدارس عمومی، تظاهراتی در خيابان های لندن و پاريس برپا شد. در اين تظاهرات که روز شنبه برگزار شد، هزاران نفر، از جمله زنان ُمحَجَبّه شرکت داشتند.

در ديگر شهرهای اروپا و خاورميانه نيز تظاهرات مشابهی برپا شده است. ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه خواهان ممنوع شدن استفاده از نمادهای مذهبی آشکار در مدارس دولتی شده است و آنرا برای پاسداری از سنت سکولاريسم کشور ضروری می داند.

اين پيشنهاد، صليب های بزرگی را که مسيحيان به گردن آويزان می کنند، عرقچين های يهوديان و عمامه های سيک ها را نيز شامل می شود، اما رهبران مسلمان ممنوعيت روسری را تبعيض آميز می دانند و می گويند دولت با چنين اقدامی جمعيت بزرگ مسلمانان فرانسه را با خود بيگانه خواهد ساخت.

a