مقامات آمريکا می گويند شامگاه جمعه حدود 7 راکت در نزديکی يک پايگاه هوائی در شرق افغانستان فرود آمد، اما خسارات يا تلفاتی ببار نيامد.

هدف راکت ها ظاهرا پايگاه هوائی خوست ، در حدود 150 کيلومتری کابل بود.

روز چهارشنبه، حدود 12 راکت در داخل پايگاه فرود آمد، ولی موجب خسارات جدی نشد.

a