دکتر عليرضا نوری زاده، تحليل گر مسايل سياسی و روزنامه نگار مقيم لندن، به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1- آقای خاتمی خواستار پايان تحصن نمايندگان مجلس می شود.

2- ديپلماتهای غربی اظهار نگرانی می کنند که ايران به رقم امضای پروتکل الحاقی منع گسترش سلاحهای اتمی هنوز به خريد های خود در اين جهت ادامه می دهد.