ديويد مک آلری، صدای آمريکا، ترجمه پريسا.ف

پس از گذشت کمتر از يک هفته از فرود اسپريت بر سطح مريخ , به نظر می رسد که مريخ نورد توانسته است با يافتن شواهدی احتمالی مبنی بر وجود جريان آب در گذشته دور بر سطح مريخ به هدف اين مأموريت نايل شود. البته هنوز دانشمندان با احتياط کامل درباره اين موضوع صحبت می کنند.

با آنکه مريخ نورد اسپريت هنوز سفرش را بر سطح مريخ آغاز نکرده است , ولی يکی از تجهيزات پيشرفتة متصل به آن توانسته است از راه دور مقداری مادة معدنی را در خاکهای اطراف شناسايی کند که خود می تواند حاکی از وجود آب در گذشته ای دور باشد. اين وسيله که شامل يک دوربين مادون قرمز است , با رديابی گرمای دريافتی از راه دور , پی به ماهيت و مواد تشکيل دهندة اجسام می برد.

آقای کريستنسن , يکی از دانشمندان اين مأموريت , می گويد که حضور اين مادة معدنی , که به آن کربنات گفته می شود , می توانسته باقيماندة صخره هايی باشد که در آب از ذرات حل شدة کربنات تشکيل شده بودند. از اين رو می توان گفت که در واقع اين کربنات با آبی که ما به جستجويش آمده ايم , روزگاری سروکار داشته است.

وی همچنين تاًکيد می کند که وجود مادة معدنی , لزوماً بدين معنی نيست که دهانة گوسف , پايگاه فرود اسپريت , برخلاف آنچه که گمان می شود يک درياچة بسيار قديمی بوده باشد. کربنات می توانسته است از گرد و غبارهای اتمسفری که در برهمکنش بدون آب با خاک و صخره ها بوده است , بر سطح مريخ آمده باشد.

يک مريخ نورد شش چرخ قرار است که پس از ترک اسپريت با انجام آزمايشهای دقيق بر خاک و صخره های گوناگون , به دانشمندان در جهت يافتن پاسخ نهايی کمک کند.