خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، پريچهر فرزام، با دکتر خسرو اکمل ديپلمات و سفير سابق ايران و پايه گذار حزب مشروطه ايران درباره مسئله رد صلاحيت بسياری از نامزدهای نمايندگی در مجلس شورای اسلامی ايران گفتگوکرد و سپس خطوط تلفنی استوديوی صدای آمريکا باز شد تا شنوندگان مستقيما پرسشهای خود را با دکتر اکمل درميان بگذارند.