با وجودی که به علت نبود امنيت کافی در عراق، دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد بازگشت پناهندگان عراقی را از ايران و عربستان به عراق تشويق نمی کند، اما مدتهاست که اين پناهندگان به عراق باز می گردند. به گزارش نازی بگلری در اينمورد توجه فرمائيد.