عدنان ترژيچ، نخست وزير بوسنی، طرح هايی را برای کمک به زلزله زدگان ايران اعلام داشت. آقای ترژيچ در مصاحبه ای با صدای آمريکا گفت که دولت او مبلغ ٢۵٤ هزار دلار به صورت کمک مالی فوری برای زلزله زدگان بم اختصاص داده است و همچنين طرح اعزام يک گروه امداد پزشکی را به ايران تحت بررسی دارد.

نخست وزير بوسنی افزود علاوه بر اين حساب بانکی ويژه ای برای کسانی که می خواهند با کمک های مالی خود زلزله زدگان ايران را ياری دهند در بوسنی هرزه گوين گشايش يافته است.

M