هنرمندان ايرانی بازديد کننده از بم : کسی به فکر زلزله زدگان نيست

جمعی از هنرمندان ايرانی که از شهرستان بم ديدار کرده اند ، وضعيت مردم در آن منطقه زلزله زده را اسف بار توصيف می کنند.

رضا کيانيان ، بازيگر سينما ، در اين خصوص می گويد: ((ميزان رسيدگی به زلزله زدگان به گفته مردم بسيار وحشتناك بود. برخی از آنان می گفتند با وجود گذشت ۹ روز از وقوع زلزله هنوز چادر ندارند. با اينكه اين همه كمك رسيده و قاعده اين است كه اين كمك ها با مديريت به مردم آسيب رسيده برسد . در حين بازديد از منطقه سؤال اين بود كه چرا اين كمك به مردم نرسيده است.))

وی در ادامه می افزايد : ((وجه انسانی زلزله را نديدم. آدم های زنده را نديدم. بازماندگان را نديدم. چادرهای اسكان را نديدم.))

آزيتا حاجيان ، بازيگر ، نيز می گويد : ((ما كه در بازديد از اين شهر ويران شده تراكم جمعيت امدادگر و ماشين های در حال تردد نديديم. پس بگذارند مردم بيايند و كمك كنند. مردم در بم نياز به كمك دارند و اين وظيفه دولت است. بايد اجازه بدهند مردم بيايند و با زلزله زدگان بم همدردی كنند. مردم بم ديگر يارای تحمل پيامدهای روانی اين فاجعه را ندارند. آنان هنوز در شوك به سر می برند. دور نيست روزهايی كه عمق فاجعه با تمامی ابعادش خود را به آنها نشان دهد.))

علی نصيريان ، بازيگر توانای سينما و تاتر ، هم در مصاحبه ای با روزنامه شرق تصريح می کند : ((من شاهد و شنوای شكايت مردم فاجعه ديده بودم. مردم همه شاكی بودند. بايد به آنان رسيدگی كنند.))