آرش ايراني

سوخت وساز پايين و اندك ، دليل زنده مانده شهربانو مازندرانی ، پيرزن 97 ساله زير آوار بم شده است.

به گزارش رويترز و به گفته دكتر پاول اودبرگ از پزشكان صليب سرخ مستقر در بم ، وی توانست به خاطر متابوليسم پايين و سوخت وساز اندك بدنش در برابر گرسنگی طاقت آورده و زنده بماند.

شهربانو مازندرانی كه روی تخت خود در كنار يك منفذ ايجاد شده به وسيله سقوط 2 ديوار مقاومت كرده بود ، توسط نيروهای امداد بيرون آورده شد و تعجب همگان را برانگيخت.