سازمان ملل متحد برای کمک به پرداخت هزينه تامين رفاه قربانيان زمين لرزه شهر تاريخی بم و بازسازی آن، ميليون ها دلار در خواست کرده است.

مقامات سازمان ملل متحد روز سه شنبه با انتشار يک درخواست جهانی ابراز اميدواری کردند پول کافی برای تامين نيازهای انسانی برای سه ماه جمع آوری شود.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است تاکنون حدود ٧٤ ميليون دلار به صورت تعهد، نقد و اعانات ديگر برای کمک به قربانيان زمين لرزه جمع شده است.

در زمين لرزه روز ٢۶ دسامبر که شهر بم را ويران کرد، بيش از ۳۰ هزار تن کشته شدند. در اين ميان، کوشش های بين المللی امداد نجات در شهر پايان می گيرد. بسياری از تيم های خارجی بم را ترک کرده اند، از جمله آنها ٧۵ پزشک، جراح ، پزشکياران و ديگر امدادگران آمريکائی هستند که به آمريکا باز می گردند.

R