دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار مقيم لندن، به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - سخنان آقای حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران در رابطه با مناسبات ايران و آمريکا

2 - تغيير نام خيابانی در تهران که بنام قاتل رئيس جمهوری فقيد مصر، انور سادات، نام گذاری شده بود

3 - تصويب قانون اساسی جديد افغانستان