نمايندگان لويا جرگه، يا مجمع عالی، افغانستان به طور رسمی قانون اساسی جديد را پذيرفته اند و با اين کار به هفته ها مجادله و بحث معمولاَ داغ وآتشين بين رهبران قوی ترين جناح های سياسی و قومی کشور خاتمه داده اند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين مورد توجه فرمائيد.