ايرانيان مقيم نيويورک و نيوجرسی که بلافاصله پس از وقوع زلزله بم برای کمک به زلزله زدگان آماده شده اند، با مشکلاتی چون ارسال پول نقد مواجه هستند. نازی بگلری با يکی از ايرانيان که در تلاش کمک به زلزله زدگان است گفتگويی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.