در اين برنامه زير ذره بين دکتر علی رضا نوری زاده در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی مسائلی مانند: تحريم های آمريکا بر روی ايران برای مدت سه ماه برداشته شد. پزشکان خارجی را از بم به کرمان منتقل کردند. گزينش نامزدهای مجلس و ردنامزدهای ملی مذهبی.