دولت کرواسی می گويد برای کمک به قربانيان زمين لرزه ويرانگر در ايران، ١٣ تن تدارکات امدادی و رفاهی، شامل آنتی بيوتيک، غذا، چادر و پتو، به بم فرستاده است.

به گفته يک مقام وزارت امور خارجه کروواسی، اين محموله که با يک هواپيمای باربری از زاگرب حمل شد، يک ميليون و ۶۰۰ هزار دلار ارزش دارد.

R