در افغانستان سربازان ائتلاف به فرماندهی آمريکا، ٤ مظنون القاعده را کشتند. به گفته مقامات محلی اين حادثه روز شنبه در نزديکی شهر خوست در جنوب شرقی افغانستان ، نزديک مرز پاکستان ، و پس از آن روی داد که شش ستيزه جو در شبيخونی به اتومبيل حامل يک افسر ارشد اطلاعاتی افغانستان او را کشتند و دو نفر از همکارانش را مجروح کردند. نيروهای ائتلاف به جستجو برای يافتن ستيزه جويانی که گريختند، ادامه می دهند.

R