امسال در کاخ سفيد، رئيس جمهوری آمريکا و بانو لورا بوش در يک جشن مهم برای پيروان سه ديانت الهی ، يهوديت ، مسحيت و اسلام ، شرکت کردندو همه را به آزادی و آزادگی و صلح و آشتی تشويق کردند. پيام اول به اعتبار عيد فطر ، پيام دوم برای عيد کريسمس و پيام سوم برای جشن هانوکای يهوديان بود. به اين گزارش در مورد سخنان رئيس جمهوری آمريکا توجه کنيد.