پس از دو سال وقفه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را در مورد نقض موازين حقوق بشر در ايران به تصويب رساند. در بررسی اهميت اين قطعنامه و اثرات آن ، نازی بگلری خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در نيويورک ، با خانم الهه هکس کارشناس مسائل حقوق بشر در ايران گفتگوئی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.