در حادثه ای در يک ميدان گاز طبيعی در جنوب غربی چين ده ها تن کشته شدند. گزارش خبرگزاری شين ُهوا حاکی است انفجار و خارج شدن دود سّمی به مرگ دست ١٩١ تن و مجروح شدن صدها نفر منجر شده است.

مقامات هنوز نگفته اند چه عاملی ممکن است موجب انفجار شده باشد. يک چاه گاز ناگهان منفجر شد و ستونی از گاز طبيعی و سولفور ئيدرژن به بلندی حداقل ٣٠ متر به آسمان برخاست. مقامات به بالغ بر ٣٠ هزار نفر ساکنان محدوده ۵ کيلومتری چاه دستور دادند از منطقه خارج شوند.

R