دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1- تصويب قطعنامه کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ايران.

2- دعوت رهبر ليبی از سوريه و ايران برای همکاری با جامعه بين المللی.

3- کوشش های آقای خاتمی برای بهبود مناسبات ايران و مصر.