در اين برنامه زير ذره بين، دکتر علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم لندن در پاسخ به سئوالات بهروز عباسی، وضعيت نگران کننده سلامتی برخی از زندانيان سياسی ايران، مسئله اخراج اعضاء مجاهدين خلق از عراق و بازداشت دانشمند اتمی پاکستان و همکاريهای سابق او با رژيم جمهوری اسلامی ايران را مورد تحليل و بررسی قرار می دهد.