رئيس جمهوری لهستان از نيروهای نظامی آن کشور در عراق ديدن کرده است. به گزارش رسانه های دولتی ، رئيس جمهوری و وزير دفاع به پايگاهی که در آن سربازان لهستان يک نيروی چند مليتی پاسدار صلح در جنوب و مرکز عراق را سرپرستی می کنند رفتند.

انتظار می رفت رئيس جمهوری چند ساعتی را در پايگاه بگذراند، با سربازان ديداری به عمل آورد و شادباش های مردم لهستان بمناسبت کريستمس و سال نو را به آنها ابلاغ کند.

لهستان نزديک به ۲۵۰۰ سرباز در عراق دارد و بر لشکری که مسئول حفظ امنيت در يکی از چهار منطقه کشور است، فرماندهی می کند.

S