سفينه مريخ نشين اروپائی ها كه (روز جمعه) با موفقيت از سفينه مادر جدا و از مدار مريخ به سوی سطح آن سياره رها شد می رود كه اگر خطری برايش رخ ندهد روز كريسمس يا عيد ميلاد مسيح (چهار روز ديگر – بيست و پنجم دسامبر) بر سطح آن سياره سرخ فام فرود آيد. منصـور فـراسيـون، خبرنگـارِ علمی صـدای آمريكـا، در برنامه «دانش و جامعه»، درباره اهميت اين مأموريت كيهانی گزارشی به آگاهی شنوندگان گرامی می رساند.