رئيس جمهوری سابق ايران می گويد آمريکا بايد به دليل حمايت از صدام حسيِن در جنگ ايران و عراق محاکمه شود.

اکبر هاشمی رفسنجانی روز جمعه در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران آمريکا را همدست آنچه آنرا جنايت های صدام در جنگ ٨ ساله ناميد، توصيف کرد.

جمهوری اسلامی ايران گفته است اتهامات جنائی را عليه رهبر برکنار شده عراق برای محاکمه او در آينده آماده می سازد.

S