ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه خواهان تدوين قانونی شده است که استفاده از روسری اسلامی و ديگر نهاد های مذهبی علنی را در مدارس عمومی ممنوع می سازد. آقای ژاک شيراک روز چهارشنبه گفت فرانسه بايد سنت های غير مذهبی و يا به اصطلاح سکولار خود را حفظ کند. محمد رضا شاهيد گزارشی در اين مورد دارد.