قانونگزاران جمهوری چک اعزام ١۵۰ دژبان به عراق را تصويب کرده اند.

مجلس نمايندگان پارلمان چک اين اقدام را روز پنجشنبه و در پی تصويب آن به وسيله سنا در روز چهارشنبه تائيد کرد. دژبان های چک همتايان عراقی خود را آموزش خواهند داد و در امور امنيتی و ضد تروريستی کار خواهند کرد.

R