دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - واکنش مطبوعات و محافل ايران نسبت به دستگيری صدام حسين

2 - رد صلاحيت معتمدين برای تشکيل هيئت های اجرايی انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان

3 - خبر آمادگی مرکز توليد آب سنگين در نزديکی اراک