مقامات سعودی ١٣ نفر را که در جريان تظاهرات اعتراضی در ماه اکتبر در مرکز رياض دستگير شده بودند آزاد کردند.

يک مقام امنيتی روز چهارشنبه گفت بازداشت شدگان، از جمله سه زن، از اقدام خود پوزش خواستند. در تظاهرات که گروه معروف به جنبش اصلاحات اسلامی در عربستان، مستقر در لندن، ترتيب داده بود، ٢٧١ نفر دستگير شدند. شمار افرادی که هنوز در بازداشت بسر می برند معلوم نيست. راه پيمايان از دولت سعودی می خواستند اصلاحاتی انجام دهد و ده ها زندانی را آزاد کند.

R