دانشمندان هشدار می دهند كه يك نوع آنفلوآنزای قتاله دير يا زود شيوع جهانگير خواهد يافت و ميليونها نفر را در سراسر جهان به هلاكت خواهد رساند. منصـور فـراسيـون، خبرنگـارِ علمی صـدای آمريكـا در برنامه «دانش و جامعه» برای آگاهی شنوندگان گرامی توضيح می دهد كه چرا هر سی چهل سال يكبار چنين آنلفوآنزائی در همه كشورها بيداد می كند.