مقامات رسمی بيمارستان فلسطينی گفتند سه فلسطينی کشته و 12 نفر ديگر در درگيری با نيروهای اسرائيل امروز- پنجشنبه- درکمپ پناهندگان رفح در نوار غزه، زخمی شدند. شاهدان فلسطينی گفتند درگيری زمانی شروع شد که نيروهای اسرائيلی صبح زود وارد گمپ شدند و دو خانه را محاصره کردند. مقامات رسمی ارتش اسرائيل گفتند نيروهای اسرائيلی برای بازداشت يک پيکار جوی فلسطينی مورد تعقيب وارد رفح شدند.

K