در انفجار يک اتومبيل در نزديکی کنيسه ای در شمال ايتاليا، راننده آن کشته شد.

اين حادثه بامداد پنجشنبه در شهر مدونا روی داد و به گفته پليس، به نظر می رسد راننده خود را آتش زد و موجب انفجار اتومبيل شد. در اين مورد که افراد ديگر آسيب ديده باشند گزارشی نرسيده است و روشن نيست اتومبيل تا چه اندازه به کنيسه نزديک بود.

گزارش خبرگزاری رويتر حاکی است که پليس ايتاليا با اين رويداد به عنوان يک انفجار تروريستی برخورد کرده است.

K