كشورهای عضو اتحـاديه اروپا از سر و صداهای شهـرهای پرجمعيت خود بقدری به ستوه آمده اند كه برای مقابله با آن متحده شده اند و يك برنامه همه جانبه و درازمدت برای تعديل آن به مورد اجرا گذاشته اند. برای اينكه به خطر و آسيب اين گونه آلودگی محيط پی ببريد از شما دعوت می كنيم به گزارشی كه منصـور فـراسيـون، خبرنگـارِ علمی صـدای آمريكـا، برای شما تهيه كرده توجه بفرمائيد.