محمد خاتمی، رئيس جمهوری اسلامی ايران روز چهارشنبه در ژنو با حسنی مبارک رئيس جمهوری مصر ملاقات کرد.

از زمان انقلاب اسلامی ايران در سال ١٩٧٩، اين نخستين ديدار بين روسای جمهوری دو کشور است. خاتمی و مبارک برای شرکت در کنفرانس جهانی فن آوری اطلاعاتی به ژنو رفته اند.

R