منابع امنيتی لبنان می گويند گاردهای مستقر در سفارت آمريکا در بيروت، مردی را که يک کيف محتوی مواد منفجره همراه داشت و می خواست وارد سفارت بشود متوقف کردند و اورا به پليس محلی تحويل دادند.

يک مرد فلسطينی نيز در همان ناحيه دستگير شد و ممکن است به مرد حامل مواد منفجره ارتباط داشته باشد. مقامات امنيتی لبنان هر دو مرد را تحت بازجوئی قرار داده اند.

R