خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون عده ای از ايرانيان که دربرابر انستيتوی نوبل در اسلو جمع شده و به تظاهرات پرداختند گزارشهايی فرستاده است که در اينجا می شنويد.

در قسمت دوم اين گزارش گفتگوی نسرين مهدوی را با آقای ياوراعتماد سخنگوی گروه های چپ تظاهرکننده می شنويد. به مشروح اين گزارشات توجه فرمائيد.