پژوهش های جديد نشان داده است كه داروی ضد افسردگی می تواند آرتروز و درد مفاصل را نيز در سالمندان تسكين بخشد و از سوی ديگر معلوم شده است كه بيماری آنوركسی يا كم خوراكی ناشی از ناراحتی های روحی و عصبی ممكن است به بيماری آمفيزم يا هوا گرفتگی و تنگی نفس منجر بشود. منصـور فـراسيـون، خبرنگـارِ علمی صـدای آمريكـا، اين دو موضوع و يك خبر ديگر پزشكی را در برنامه «دانـش و جـامعـه»، به آگاهی شنوندگان گرامی می رساند.