دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در زمينه نکات زير پاسخ می دهد:

1 - گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره ايران

2 - زندانی شدن تعدادی از رهبران جنبش دانشجويی ايران در زندان قصر

3 - پيام آمريکا به رژيم ايران برای استرداد اعضای القاعده