برای بيماری پوستی «سورياس» كه در پوست انسان سوزش و خارش دائم ايجاد می كند تا كنون درمان مؤثری پيدا نكرده بودند اما در سايه پيشرفتهای دانش پزشكي، خوشبختانه مبتلايان كه تعدادشان تنها در آمريكا سر به چهار و نيم ميليون نفر می زند اكنون می توانند اين بيماری مزاحم را كنترل كنند. منصـور فـراسيـون، خبرنگـارِ علمی صـدای آمريكـا، در برنامه «دانـش و جـامعـه»، درباره اين پيشرفت پرشكی گزارش می كند.