دکتر عليرضا نوری زاده به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

1 - شرايط برگزاری روز دانشجو و شعار های دانشجويان

2 - مصاحبه آقای خاتمی با خبرگزاری دانشجويان در ايران در مورد روز دانشجو

2 - محکوميت يکسال حبس برای عمادالدين باقی، روزنامه نگار سرشناس و عضو هيئت رئيسه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات