معاون رئيس جمهوری سودان و رهبر گروه شورشی اصلی کشور با هدف پايان دادن به دو دهه جنگ داخلی در کنيا به گفت و گو نشسته اند.

علی عثمان طاها و جان گرنگ، رهبر ارتش آژاديبخش خلق سودان، سعی دارند اختلاف های ناشی از چگونگی تقسيم قدرت و ثروت نفت را برطرف سازند. دولت سودان و شورشيان در مورد وضعيت سه منطقه نيز اختلاف نظر دارند. ميانجی های کنيائی می گويند دو طرف به رسيدن به توافق نزديک شده اند.